Thông Tin Berlin
Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Quán Nhà Việt Nam


  • Hình ảnh buổi tâm tình với Thi Sĩ Hà Huyền Chi ngày 01. 11. 2003
  • Buổi hội thảo ngày 03.05. 03
  • êm thơ Nhân Văn Giai Phẩm ngày 03.05.03
  •    

    Bấm vào trên hình để xem phóng ảnh lớn
    Cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại ức ngày 07. 09. 2002


    Tết Trung Thu 2002 tại Hội Quán Nhà Việt Nam